SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MIKOŁAJA REJA
w REJOWCU FABRYCZNYM

ADRES SZKOŁY

Strona archiwalna

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa

im. Mikołaja Reja

ul. Lubelska 18

22-170 Rejowiec Fabryczny

tel. 82 5664119

email:
sprejowiecfabr@poczta.onet.pl

 

 

NIEZBĘDNIK

strefauczniairodzica

- kalendarz roku szkolnego
- dzwonki
- plan lekcji

librus

-dziennik elektroniczny

stolowka

- opłaty
- Regulamin
 

wartozajrzec

- blog matematyczny
- linki dla ciekawskich :) 
z języka angielskiego
- blog SKO

BIP

Projekt

LOWE icon

 

Stołówka

Odpłatność za obiady za miesiąc październik 2022 r. wynosi

19 dni x 5,50 zł (koszt jednego obiadu)= 104,50 zł

płatne do 15 października 2022 roku. 

Karta przyjęć na obiady.

Karta przyjęcia na obiady  ( plik do pobrania)

 

INFORMACJA DLA RODZICA

 • Informacje odnośnie opłaty za obiady w danym miesiącu można uzyskać na stronie internetowej szkoły, osobiście lub telefonicznie w sekretariacie oraz osobiście u intendenta.
 • Jeżeli wpłata nastąpi w dniu w którym przewidziana została już lista żywionych, to wpis na listę następuje w kolejnym dniu żywieniowym.
 • Każdorazowy odpis w przypadku nieobecności dziecka należy zgłaszać w dniu poprzedzającym nieobecność. Odpis zgłoszony w dniu nieobecności zostaje uwzględniony od następnego dnia żywieniowego.
 • Informacje o nieobecności dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do intendenta lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.
 • Rodzic zobowiązany jest do każdorazowej informacji o nieobecności dziecka np. ze wzg. na wycieczkę, wyjazd z klasą. W przeciwnym przypadku samodzielne odpisy nie będą uwzględniane.
 • W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów dla dziecka, rodzic zobowiązany jest do osobistego poinformowania intendenta- do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłków. (na załączonym druku rezygnacji *)
 • Wpłaty za obiady należy dokonać bezwzględnie do 15 każdego miesiąca na konto:

 Bank Spółdzielczy w Cycowie   24 8191 1013 2004 4000 0789 0004

Wpłata tytułem: Nazwisko i Imię dziecka/ klasa/obiady wpłata za miesiąc _____

Prosimy o przestrzeganie terminu.

Druk rezygnacji z obiadów

 

UWAGA RODZICE!!!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA:

STOŁÓWKA SZKOLNA-wyciąg

 

REGULAMIN STOŁOWKI SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM.MIKOŁAJA REJA W REJOWCU FABRYCZNYM

 

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkoły, pracowników szkoły i innych osób wymienionych
  w uchwale Rady Miasta.
 2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:
  • -dzieci wnoszące opłaty indywidualne
  • -uczniowie których posiłki dofinansowuje MOPS oraz inne jednostki samorządowe
  • -pracownicy szkoły oraz inne osoby według Uchwały Rady Miasta
 3. Do korzystania z obiadów upoważnione są osoby ,które wypełniły kartę zgłoszenia. Karta jest dostępna w sekretariacie szkoły lub u intendenta.
 1. Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka lub opiekunowie prawni wypełniając jednorazowo druk karty zgłoszenia dziecka, który należy przekazać do sekretariatu szkoły lub intedenta.
 1. Cenę jednostkową posiłku określa zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej w Rejowcu Fabrycznym na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłków w porozumieniu z Organem prowadzącym szkołę.
 1. Opłaty wnoszone są w terminie do 15 każdego miesiąca na konto szkoły. W przypadku opóźnienia w zapłacie będą naliczane ustawowe odsetki.
 2. Posiłki wydawane są w godz. ustalonych przez Dyrektora szkoły.
 3. Za niewykorzystane w danym miesiącu posiłki przysługuje odpis w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 4. Warunkiem odpisu, o którym mowa w pkt. 8 jest wcześniejsze zgłoszenie przewidywalnej nieobecności ucznia telefonicznie lub pisemnie w sekretariacie szkoły lub u intendenta
  do godz.8 danego dnia. Wysokość odpisu, ewentualnie zwrotu uzależniona jest od dostarczenia kartki obiadowej i jest równa kwocie opłaty za posiłki niewykorzystane w zgłoszonym okresie.
 5. Uczniom oraz innym osobom o których mowa w pkt.9 niekorzystającym z wyżywienia ,w tym także z powodu nieobecności, nie przysługuje zwrot ani ekwiwalent z tego tytułu ze względu na niepowiadomienie intendenta.
 6. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 7. Przed okienkiem, w którym wydaje się posiłki obowiązuje kolejka w jednym rzędzie.
 8. Podczas oczekiwania na posiłek wszystkich obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 9. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odłożyć w wyznaczone miejsce.
 10. W stołówce znajduje się jadłospis dekadowy.
 11. Wszyscy korzystający z obiadów powinni dbać o ład i porządek w stołówce szkolnej.
 12. Posiłek należy spożywać w ciszy.
 13. Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni wykonywać polecenia wydawane przez osoby dyżurujące.
 14. Listy osób korzystających z posiłków znajdują się u intendentki a podstawą do wydania obiadu jest potwierdzenie-abonament wydany   na początku każdego miesiąca potwierdzony pieczęcią szkoły i datą na każdy dzień.
 15. Intendent ma obowiązek rzetelnego prowadzenia dokumentacji materiałowo-finansowej
  i terminowego rozliczania się z księgowością.

 

NUMER KONTA SZKOŁY:

na który należy dokonywać opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej.    

BANK SPÓŁDZIELCZY w CYCOWIE: 24 8191 1013 2004 4000 0789 0004

Prosimy o pdanie w tytule przelewu Imienia i Nazwiska dziecka, za które jest dokonywana wpłata oraz miesiąca, aby usprawnić przepływ informacji.

 


Obecnie gościmy

Odwiedza nas 139 gości oraz 0 użytkowników.